Za co jesteś dzisiaj wdzięczny? - (2023)

To ta pora roku – skupiamy się na wszystkich rzeczach, za które jesteśmy wdzięczni. Czuję, że jestem wdzięczną osobą i zdaję sobie sprawę, że jestem błogosławiony, aż nadto, w moim życiu. Ale czy uważam Boże błogosławieństwa w moim życiu za coś oczywistego? Czy jestem wdzięczny za próby, które mnie zbliżają i uczą nowych lekcji? za co jesteś dzisiaj wdzięczny?

Za co jesteś dzisiaj wdzięczny? - (1)

Bycie wdzięcznym Bogu

Za co jesteś dzisiaj wdzięczny? - (2)

Uwielbiam ten cytat, ponieważ przypomina mi o tym, jak niesamowity jest nasz Bóg i jak cicho działa w naszym życiu za kulisami.

Mam bardzo wyraźne wspomnienie, jak wracałem do domu ze szkoły z przyjacielem. Byliśmy bardzo rozmowni, a ja nie zwracałem uwagi, kiedy przechodziliśmy obok wielu podjazdów na parkingu. Podniosłem wzrok i zobaczyłem twarz kierowcy, gdy wjeżdżała na podjazd.

Przyłożyła obie ręce do głowy i wyszeptała „O nie!” z przerażeniem, gdy spojrzała prosto na mnie. Zaskoczony zauważyłem samochód wyjeżdżający z podjazdu, który prawie nas przejechał.

Jestem pewien i wdzięczny Bogu za opiekę w tym momencie.

Albo to - mój pierwszy mąż porzucił naszą rodzinę, zostawiając mnie samą z wychowywaniem 4-latka i noworodka. Jestem wdzięczna za ten „cierń”, ponieważ pomógł mi uświadomić sobie, że wszystko, czego tak naprawdę potrzebuję w życiu, to łaska Boża.

Nauczyłam się, że nawet gdy jestem słaba, On mnie wzmacnia.

2 Koryntian 12:9stał się moim wierszem życia. Chociaż był to bolesny, przerażający i samotny czas, składam Mu wszelkie podziękowania i chwałę za to, jak go wykorzystał.

Mogę całkiem szczerze powiedzieć, że nie widziałem Go przy pracy „za kulisami” w czasie, gdy te wydarzenia miały miejsce. Ale patrząc wstecz, wiem, że Jego plan był realizowany i realizował go.

Bycie wdzięcznym w trudnych czasach

Paweł podziękował Filipianom i podzielił się z nimi tą mądrością:

„Wiem, co to znaczy być w potrzebie i wiem, co to znaczy mieć obfitość. Poznałem sekret bycia zadowolonym w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy jestem dobrze odżywiony, czy głodny, czy żyję w dostatku, czy w niedostatku”.(4:12)

Paweł był wdzięczny za wszystko, co Bóg mu dał, ponieważ był tego pewienmógł „wszystko w Tym, który mnie umacnia”.(v13)

Finanse mojej samotnej mamy sprawiły, że więcej niż raz przeszukiwałem poduszki kanapy, aby znaleźć drobne. Podziękowałem za to postanowienie.

Kiedy mój samochód się zepsuł, Bóg zapewnił mi miłego mechanika, który pokazał mi, jak uderzać młotkiem w rozrusznik, aż będę miał fundusze na jego naprawę.

Te sytuacje wywołują dziś uśmiech na mojej twarzy, gdy widzę, jak wspaniale się o mnie troszczył. Dzięki Bogu!

Jeśli jesteśmy wdzięczni tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, liczymy tylko nasze błogosławieństwa.

Prawdziwa wdzięczność to świadomość, że On zawsze działadla nas,bez względu na to, co życie rzuca nam na drogę. Patrzymy na nasze życie z Bożego punktu widzenia i ufamy Jego dobroci.

Powody do wdzięczności Bogu

Z pewnością moglibyśmy uzasadnić narzekanie na sposób, w jaki nasz świat zmierza obecnie w bok.
Na falach radiowych, w Internecie iw prasie jest wystarczająco dużo treści, aby utrzymać nas w niezadowoleniu, złości i smutku. Nie wiem jak ty, ale kiedy piętrzą się irytacje, wdzięczność nie jest moją ulubioną emocją.

Ale pamiętaj o tych rzeczach:

• Pamiętaj, że wszystkie te rzeczy są tymczasowe, a Bóg jest obecny we wszystkich sytuacjach.

• Wróg uwielbia narzekać i awanturować się. Spraw, by uciekł, skupiając się na byciu wdzięcznym!

• Wdzięczność poprawia nasze relacje z innymi, zmniejsza stres i zwiększa satysfakcję i radość z życia.

A co najważniejsze, osoba wdzięczna pokazuje innym, że zawsze jest za co być wdzięcznym.

• Dodatkowo, oddawanie całej chwały Bogu, gdy wyrażamy naszą wdzięczność, pokazuje innym Jego hojną i kochającą naturę.

•Kiedy żyjemy prawdziwie wdzięcznym życiem, udziela się to innym. Wdzięczne serce to hojne serce!

Za co jesteś dzisiaj wdzięczny? - (3)

Przypnij mnie na później!

Jak dziękować Bogu

Jak najlepiej podziękować Bogu? Jest wiele-

• Dzieląc się Jego miłością z innymi i oddając Mu całą chwałę w swoim życiu.

„Chwalę Cię, Panie, całym sercem; Opowiem o wszystkich Twoich cudach”.Psalm 9:1.

• Wdzięczne serce

Posiadanie wdzięcznego serca oznacza, że ​​możemy dziękować i chwalić w każdej sytuacji. Wróg nie może kontrolować naszych myśli i działań, ponieważ wdzięczne serce zmienia nasze spojrzenie.

Wdzięczne serce ma moc! Kiedy nasze serca są pełne, nie powinniśmy przestać opowiadać innym o Jego cudownych drogach.

Czy pamiętasz historię o uzdrowieniu przez Jezusa dziesięciu trędowatych? Błagali o litość, a On posłał ich do kapłanów – i uzdrowił ich w drodze.

Tylko jeden wrócił”głośno chwaląc Boga”, po czym rzucił się Jezusowi do stóp i podziękował.

Cała dziesiątka posłuchała wskazówek Jezusa i przeszła przez ceremonię religijną złożoną przez kapłanów. Ale tylko jeden wrócił, aby złożyć Jezusowi serdeczne podziękowania i uwielbienie.

Jezus zapytał o pozostałe dziewięć; zastanawiając się, gdzie są. Jeśli zauważyłichbrak wdzięczności, jestem pewien, że On dostrzega również nasz.

Nie potrzebuje naszych podziękowań, ale kocha nasze płynące z głębi serca podziękowania za dary, które daje. Ponadto nasze wdzięczne serca przybliżają nas do Niego.

• Ofiaruj swoje ciała jako żywą ofiarę

„Przeto proszę was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boże, abyście składali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną – to jest wasz duchowy akt czci”. Rzymian 12:1.

„Ofiarowanie naszych ciał” było sposobem, w jaki Paweł wyjaśnił, że jako odkupieni ludzie, myoddać nasze życiez powrotem do Jezusaw dziękczynieniuza wszystko, co uczynił.

• Dziękuj, pielęgnując swoją relację z Nim. Codziennie spędzaj z Nim czas na modlitwie, uwielbieniu i uwielbieniu.

• Okazuj innym miłość, łaskę, miłosierdzie i przebaczenie, które okazał nam Jezus.

• Używaj darów otrzymanych od Boga, aby służyć innym w Jego imieniu.

Za co jesteś dzisiaj wdzięczny? - (4)

Dziękując God o Jego Błogosławieństwo

Bóg daje nam KAŻDE duchowe błogosławieństwo! Nie zatrzymuje żadnego z nich!

Czym są te duchowe błogosławieństwa?

Jesteśmy wdzięczni za:

  • Zbawienie
  • Przebaczenie
  • Zamieszkiwanie Ducha Świętego, który daje nam wgląd i moc czynienia woli Bożej.
  • Nasze życie wieczne z Jezusem

Te duchowe błogosławieństwa zaczynają się natychmiast wraz z naszą wiarą w Jezusa. Możemy cieszyć się tymi błogosławieństwami teraz i zawsze!

„Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił na wyżynach niebieskich wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie”.Efezjan 1:3.

Błogosławieństwa materialne

Dobrobyt materialny, sukcesy, kochające rodziny, wspaniali przyjaciele i dobre zdrowie są błogosławieństwami od Boga.

Nie zasługujemy na żadne Jego błogosławieństwa, ale On nas błogosławi, ponieważ tak wybrał. Powinniśmy być wdzięczni za błogosławieństwa, które daje, ale nie rozwodzić się nad tym, czego nie mamy.

Błogosławi nas, abyśmy z nich korzystaliaby przynosić pożytek i błogosławić innychw sposób oddający cześć Bogu. Jeśli staną się ważniejsi od Niego lub będą żyć od Niego, wtedy potrzebujemy sprawdzenia serca.

„Jeżeli ktoś ma dobra materialne i widzi swego brata w potrzebie, ale nie ma nad nim litości, jak może być w nim miłość do Boga?”1 Jana 3:17

Wdzięczny Bogu za Wszystko

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie”.1 Tesaloniczan 5:18.

Paweł nie mówi, że musimy być wdzięczniDowszystko opróczWwszystko - duża różnica! Choroby, śmierć i katastrofy nie były częścią Bożego planu dla nas.

Bez względu na okoliczności zawsze możemy być wdzięczni. Bóg chce, abyśmy żyli z mocą naszego zmartwychwstałego Jezusa w nas i przewodnictwem Ducha Świętego.

Bóg nigdy nie męczy się błogosławieniem nas swoją bezwarunkową miłością, łaską, miłosierdziem, wiernością, odkupieniem, przebaczeniem, życiem wiecznym oraz ciągłymi błogosławieństwami i obecnością.

Dobrze jest mi przypomnieć, że wszystko, co mam, jest błogosławieństwem od Niego.

Obym nigdy nie uważał Go za pewnik ani nie stał się obojętny wobec Niego i tego, jak On czyni wszystko dla dobra w moim życiu!

Błogosławieństwa!

AnnMarie

Całe Pismo Święte pochodzi z wersji NIV, chyba że zaznaczono inaczej.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated: 08/04/2023

Views: 6492

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.